Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα έντυπα που θα χρειαστείτε για την συμμετοχή στην προκήρυξη ΣΟΧ1.20


Ανακοίνωση

σχετικά με την προκήρυξη ΣΟΧ.1/2020 για 

·       -πέντε (5) θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
·       -μία (1) θέση ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων
·       -δύο (2) θέσεις ΥΕ Γεν. Καθηκόντων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως,
·        είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
·        είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,
στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών» Σωτηριάδου 6, Τ.Κ. 26225, Πάτρα, απευθύνοντάς την υπόψη  κας Βράχα Ζέρβα Μαγδαληνής (τηλ. επικοινωνίας: 2610-279.238)
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει
από την  Τρίτη  28/01/2020  επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών
και λήγει την Πέμπτη 06/02/2020.

Ώρα παραλαβής αιτήσεων: 8.00-14.00.

Σημείωση: Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «02-12-2019» και την αίτηση συμμετοχής έχει γίνει στο  Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών Σωτηριάδου 6,  στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος του Δήμου Πατρέων,  στον οποίο εδρεύει η υπηρεσία καθώς και στο ιστολόγιο που διατηρεί ο Σταθμός vrefokopatras.blogspot.com.

ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ