Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2015

http://www.e-patras.gr/web/guest/article?id=617277


8-10-2015 Ανακοίνωση του Δημοτικού Βρεφοκομείου για την πρόσληψη δύο νηπιαγωγών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

Ημ/νία Δημοσίευσης: 08/10/2015

                                                                                                                ΠΑΤΡΑ, 6-10-2015
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                  Αρ. Πρωτ. :  1460                               
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ
ΔΗΜΟΥ  ΠΑΤΡΕΩΝ                                               
                                                                            
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1/2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
                                     για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
                           «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ»

Έχοντας υπόψη:

 1. Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 3. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 4. Την υπ' αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ.ΕΓΚΡ.1/136/19443/21-8-2014 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
 5. Την υπ' αριθμ. ΚΥΑ:2.35832/οικ.3.2401/28-12-2012 (ΦΕΚ 3484/τ.Β'/31-12-2012), η οποία τροποποιεί την υπ αριθμ. ΚΥΑ: 1.8010/οικ.3.1413/14-6-2011 (ΦΕΚ 1230/τ.Β'/14-6-2011)  με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης ‘‘Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής'', συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».
 6. Την υπ' αριθμ. 2100/16-7-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για φορείς/δομές & ωφελούμενους.
 7. Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών ανά Δήμο κατόπιν της υπ' αριθμ. 2100/16-7-2015 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., για τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2015-2016, για το Δήμο Δομής: Δήμος Πατρέων, Φορέας: Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Νομός: Αχαΐας, Περιφέρεια: Δυτικής Ελλάδας.
 8. Την υπ' αριθμ. 42/13-3-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών» με θέμα : «Λήψη απόφασης σχετικά με συμβάσεις προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.)» προς υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
 9. Την υπ' αριθμ. 37171/4175/6-4-2015 εισηγητική έκθεση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου ,Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  για την πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών στο πλαίσιο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων.
 10. Το υπ' αριθμ. 12363/25-08-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα την έγκριση πρόσληψης είκοσι επτά (27) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων (στο οποίο συμπεριλαμβάνεται η έγκριση για 2 θέσεις ΠΕ Νηπιαγωγών της παρούσας ανακοίνωσης).
 11. Την υπ' αριθμ.108/3-9-2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών» με θέμα : «Λήψη απόφασης για καθορισμό ειδικοτήτων για πρόσληψη προσωπικού  με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (Ι.Δ.Ο.Χ.) για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» βάσει του υπ' αριθμ. 12363/25-08-2015 εγγράφου του Υπουργείου Εσωτερικών.»
 12.  Την υπ' αριθμ. 118083/12600/29-09-2015 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα τον καθορισμό ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στα πλαίσια υλοποίησης ευρωπαϊκών προγραμμάτων για το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών. 
 13. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (ΦΕΚ 102/20-01-2015).
 14. Την υπ' αριθμ.1456/6-10-2015 βεβαίωση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της εν λόγω ανακοίνωσης.
                                                                             

                                                 Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών», που εδρεύει στη Πάτρα Ν. Αχαΐας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων
(βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):
ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία
Έδρα υπηρεσίας
Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
101
Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών»
Πάτρα
ΠΕ
Νηπιαγωγών
Από την υπογραφή της σύμβασης έως  31-8-2016, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης σε περίπτωση συνέχισης του προγράμματος.
2
ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
101

Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της  Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου  (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ  της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.1 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών» Σωτηριάδου 6, Τ.Κ. 26225, Πάτρα, απευθύνοντάς την υπόψη  κας Ουρανίας Κωνσταντινοπούλου  (τηλ. επικοινωνίας: 2610-279238) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την Παρασκευή  9/10/2015  επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και λήγει την Κυριακή 18/10/2015.  Ωρες παραλαβής των αιτήσεων: 8 π.μ. – 2 μ.μ. καθημερινά.
Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης {μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «23/01/2015»} θα γίνει στο χώρο των ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών επί της οδού Σωτηριάδου αρ. 6.
Το κώλυμα  της οκτάμηνης απασχόλησης  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ  στην περίπτωση που η διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι άνω των οκτώ (8) μηνών.
Το κώλυμα του άρθρου 6 του  Π.Δ. 164/2004  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ στην περίπτωση των συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για το ίδιο ευρωπαϊκό πρόγραμμα που υλοποιείται από νομικό πρόσωπο ΟΤΑ.


         Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
            ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ
Πηγή   http://www.e-patras.gr/web/guest/