Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019         
                    
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Πάτρα 28/02/2019
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                                                          Αρ. Πρωτ.    294   
ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1)      Την αριθμ. 11/2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού, συνολικού αριθμού δέκα (10) ατόμων, που θα προσληφθούν με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών.
2)      Την αριθμ.   38976/28.02.2019 εγκριτική απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοικ. Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και  Ιονίου.


Ανακοινώνει  την πρόσληψη προσωπικού δέκα (10) ατόμων ήτοι: εφτά(7) άτομα ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών και τρία (3) ΥΕ Καθαριστριών με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  με το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα ως εξής:


Ειδικότητα
Τυπικά Προσόντα
Αριθμός
Ημερομηνία Λήξης
ΠΕ Νηπιαγωγών
Πτυχίο ή δίπλωμα Παιδαγωγικού τμήματος Νηπιαγωγών ή Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ή Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική ηλικία ή Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία ή Παιδαγωγικού Νηπιαγωγών ή Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού ή Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ή Ειδικής Αγωγής με κατευθύνσεις: α) Νηπιαγωγού είτε β) Παιδαγωγού Προσχολικής Εκπαίδευσης ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας.
07
Από την έναρξη της σύμβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του 2μηνου
ΥΕ Καθαριστριών
Απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμος απολυτήριος τίτλος κατώτερης Τεχνικής Σχολής του Ν.Δ. 580/1970 ή απολυτήριος τίτλος Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του άρθρου 1 του Ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.
03
Από την έναρξη της σύμβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του 2μηνου


Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης (εντός εξαμήνου)
-Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα.
-Βεβαίωση εμπειρίας, όπου  απαιτείται.
-Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.


Υποβολή αιτήσεων

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να καταθέσουν δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Σωτηριάδου 6, 1Ο όροφο –ΠΑΤΡΑ από 04/03/2019  έως και 08/03/2019 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες .

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-279 238.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
& ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ

ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ