Παρασκευή 5 Οκτωβρίου 2018


Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τα αποτελέσματα της προκήρυξης 1320/24-07-18 , ΣΟΧ.1/2018 που αφορά σε δύο (2) θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και δύο (2) θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων.


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΟΧ.1/2018Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από 06 Οκτωβρίου 2018 έως και 15 Οκτωβρίου 2018.

Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στο ΑΣΕΠ (Πουλίου 6, Αθήνα, Τ.Θ. 14307, Τ.Κ. 11510) και, για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι ευρώ (20 €), που έχει εκδοθεί είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ» στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.).  
Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων.
Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.
Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018


Ανακοίνωση

σχετικά με την προκήρυξη ΣΟΧ.1/2018 για δύο (2) θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και δύο (2) θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν,

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,

στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών» Σωτηριάδου 6, Τ.Κ. 26225, Πάτρα, απευθύνοντάς την υπόψη  κας Βράχα Ζέρβα Μαγδαληνής (τηλ. επικοινωνίας: 2610-279.238)
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει

από την  Τετάρτη  12/09/2018  επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών
και λήγει την Παρασκευή  21/09/2018.

Ώρα παραλαβής αιτήσεων: 8.00-14.00.

Σημείωση: Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017»] υπάρχει στο  κατάστημα της υπηρεσίας μας  και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών καθώς και στο ιστολόγιο που διατηρεί ο Σταθμός vrefokopatras.blogspot.com.


ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ