Τρίτη 11 Σεπτεμβρίου 2018


Ανακοίνωση

σχετικά με την προκήρυξη ΣΟΧ.1/2018 για δύο (2) θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και δύο (2) θέσεις ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν,

  • είτε αυτοπροσώπως,
  • είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή,
  • είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή,

στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών» Σωτηριάδου 6, Τ.Κ. 26225, Πάτρα, απευθύνοντάς την υπόψη  κας Βράχα Ζέρβα Μαγδαληνής (τηλ. επικοινωνίας: 2610-279.238)
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει

από την  Τετάρτη  12/09/2018  επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών
και λήγει την Παρασκευή  21/09/2018.

Ώρα παραλαβής αιτήσεων: 8.00-14.00.

Σημείωση: Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017»] υπάρχει στο  κατάστημα της υπηρεσίας μας  και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών καθώς και στο ιστολόγιο που διατηρεί ο Σταθμός vrefokopatras.blogspot.com.


ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    
ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ                                                           
Ν.Π.Δ.Δ.- ΙΔΡΥΜΑ                                                           ΠΑΤΡΑ, 24-07-2018
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»                          Αρ. Πρωτ.: 1320
                                                    
                                                              
Ταχ. Δ/νση:  Σωτηριάδου 6
Τ.Κ. 26225 - Πάτρα
Πληροφορίες : κα Βραχά -Ζέρβα Μαγδαληνή
Τηλ.: 2610-279238
 fax: 2610 - 224772


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ.   ΣΟΧ  1/2018
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Το  Ν.Π.Δ.Δ. – ΙΔΡΥΜΑ  με την Επωνυμία
«ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»


Έχοντας υπόψη:

1.     Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α).
2.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
3.     Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
4.     Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου  προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
5.     Τις διατάξεις του άρθρου δεύτερου του Ν. 4528/2018(ΦΕΚ 50/τ.Α΄/16-03-2018).
6.     Την υπ’ αριθμ.17/8-3-2018 (ΑΔΑ:6527ΟΚ99-ΕΝ2) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, με θέμα: «Πρόσληψη προσωπικού έντεκα μηνών για την κάλυψη αναγκών».
7.     Το με αριθμ. πρωτ. 56422/23-3-2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, (η προκαλούμενη δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του φορέα), προς το Υπουργείο Εσωτερικών.
8.     Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./167/18433/04-06-2018 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
9.     Το με αριθμ. πρωτ. 28792/19-6-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους».
10.  Την υπ’  αριθμ. 56/12-07-2018 (ΑΔΑ:ΩΝΑΦΟΚ99-ΨΚΓ) απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, με θέμα: «Λήψη απόφασης για καθορισμό θέσεων για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας  ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά το υπ’ αριθμ. 28792/19-06-18 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών».
11.  Το Π.Δ. 511/25-10-1984  περί  «Σύστασης Ιδρύματος υπό την επωνυμία «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών» (ΦΕΚ 182/τ.Α’/21-11-1984).
12.  Την υπ΄αριθμ. 176622/16318/12-01-2015 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου,  αναφορικά με την «΄Εγκριση Οργανισμού  Εσωτερικής Υπηρεσίας  του ΝΠΔΔ – Ιδρύματος με την επωνυμία “Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών”» (ΦΕΚ 102/τ.Β΄/20-01-2015) και την και την υπ’ αριθμ. Πρωτ.1439/20-08-2018 βεβαίωση της Αντιπροέδρου του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών περί κενών θέσεων.
13.   Την με αριθμ. πρωτ. 1272/13-07-2018 βεβαίωση της Προϊσταμένης αυτοτελούς Τμήματος του ΝΠΔΔ Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της  δαπάνης μισθοδοσίας  του υπό πρόσληψη προσωπικού  της παρούσας ανακοίνωσης.


Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων  (4)  ατόμων  για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών  αναγκών στο Ν.Π.Δ.Δ. - Ίδρυμα με την επωνυμία «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών» που εδρεύει στην Πάτρα Ν. Αχαΐας  και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός
θέσης
Υπηρεσία

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα
Διάρκεια σύμβασης
Αριθμός
ατόμων
102

Ν.Π.Δ.Δ. - ΙΔΡΥΜΑ  «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»


Πάτρα
(δ. Πατρέων)
Ν. Αχαΐας
*TΕ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31.7.2019
2
103

Ν.Π.Δ.Δ. - ΙΔΡΥΜΑ  «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ»

Πάτρα
(δ. Πατρέων)
Ν. Αχαΐας
*ΔΕ
 ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
Από την υπογραφή της σύμβασης και μέχρι 31.7.2019

2*Οι  επιλεγέντες/είσες όλων των ειδικοτήτων οφείλουν να προσκομίσουν κατά την πρόσληψη στον Φορέα πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) Υπουργική Απόφαση.


ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός θέσης
Τίτλος σπουδών
και
λοιπά απαιτούμενα (τυπικά & τυχόν πρόσθετα) προσόντα
102
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ  ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ  ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα  πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων  Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
103
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας  Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Βοηθών βρεφοκόμων παιδοκόμων ή  Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας  ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή Βοηθών Γενικής Βρεφονηπιοκομίας ή Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων : ΙΕΚ ή  Επαγγελματικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή  Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Σχολής Επαγγελματικής Κατάρτισης ή Επαγγελματικής Σχολής ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης  ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν. 1346/1983 ή Ν. 3475/2006 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.


Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.       


ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση : Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών» Σωτηριάδου 6, Τ.Κ. 26225, Πάτρα, απευθύνοντάς την υπόψη  κας Βράχα Ζέρβα Μαγδαληνής (τηλ. επικοινωνίας: 2610-279.238) εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την  Τετάρτη  12/09/2018  επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες και λήγει την Παρασκευή  21/09/2018 .
Ώρα παραλαβής αιτήσεων: 8.00-14.00.

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης [μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «30.03.2017»] υπάρχει στο  κατάστημα της υπηρεσίας μας  και στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών καθώς και στο ιστολόγιο που διατηρεί ο Σταθμός vrefokopatras.blogspot.com.

Το κώλυμα  της οκτάμηνης απασχόλησης  ΔΕΝ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ  στην περίπτωση που η διάρκεια σύμβασης ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου είναι άνω των οκτώ (8) μηνών.


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ. &
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ