Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013
    
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                       Πάτρα 29/11/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                                                    Αριθ. πρωτ. 1169
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
                                                                                                                 
Γραφείο Προμηθειών
Δ/νση: Σωτηριάδου 6
Πληρ. κ. Ουρ. Κωνσταντινοπούλου
Τηλ.- Fax: 2610 279.238                                                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για  την κατασκευή «Ξύλινης παιδικής Βιβλιοθήκης», με προϋπολογισμό 8.000,00 € (οκτώ χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης, (Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Σωτηριάδου 6, 26225), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00π.μ. - 13.00μ.μ. (Τηλέφωνα Πληροφοριών: 2610-279.238).

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν κλειστό το φάκελο με την προσφορά τους, στο Γραφείο Διεύθυνσης του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, (1ος όροφος, Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών Τ.Κ. 26225) μέχρι τις 5/11/2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

            Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, στις 07/11/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., στο γραφείο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης (1ος όροφος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών).

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας. Το ΔΒΠ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΔΒΠ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας.

Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει μέσα σε δέκα  πέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση.

            Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών


Ουρανία Κωνσταντινοπούλου
1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι κατασκευές του παρόντος έργου που περιγράφονται στην ακόλουθη έκθεση και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, αποτελούνται από βιβλιοστάσια, αποθηκευτικά έπιπλα, και άλλες κατασκευές ξύλινες όπως πατάρια και καθίσματα για χρήση από παιδιά. Οι κατασκευές αυτές θα τοποθετηθούν σε χώρους του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών.

Αναλυτικά οι κατασκευές είναι οι εξής :

1.       Βιβλιοστάσιο Β1, Γενικών Διαστάσεων 2,45 Χ 2,00 Χ 0,43 μέτρα, χωρισμένο σε 2 τεμάχια (για διευκόλυνση στη μεταφορά και κατασκευή)
2.       Βιβλιοστάσιο Β2, Γενικών Διαστάσεων 1,75 Χ 2,00 Χ 0,43 μέτρα, χωρισμένο σε 2 τεμάχια (για διευκόλυνση στη μεταφορά και κατασκευή)
3.       Βιβλιοστάσιο Β3, Γενικών Διαστάσεων 3,20 Χ 1,10 Χ 0,40 μέτρα, χωρισμένο σε 3 τεμάχια (για διευκόλυνση στη μεταφορά και κατασκευή)
4.       Σύνθετο αποθηκευτικό έπιπλο και Βιβλιοστάσιο Ε2, Γενικών Διαστάσεων 1,55 Χ 2,10 Χ 0,44 μέτρα, χωρισμένο σε 3 τεμάχια Ε2α, Ε2β, Ε2γ, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με μεντεσέδες, και έχουν ελεύθερα ράφια, κλειστά ράφια, πτυσσόμενους πάγκους εργασίας κ.α. Το βασικό κομμάτι του επίπλου τοποθετείται ως “πλάτη” στον τοίχο, ενώ τα άλλα δυο τεμάχια τοποθετούνται μπροστά από το πρώτο και ανοίγουν σαν “πόρτες”.
5.       Ξύλινη εξέδρα Ε1, ονομαζόμενη «το κάστρο». Γενικών διαστάσεων 7,29 Χ 1,30 Χ 0,86 μ., που συνοδεύεται από ξύλινο πάγκο σε γωνία με το πρώτο. Η κατασκευή κατασκευάζεται από MDF πάχους 3 εκ. λουστραρισμένα με άχρωμο, οικολογικό βερνίκι.
6.       Ξύλινη εξέδρα Ε3, γενικών διαστάσεων 1,50 Χ 0,35 Χ 1,00 μ. κατασκευασμένη από MDF πάχους 3 εκ. λουστραρισμένα με άχρωμο, οικολογικό βερνίκι.

Τα βιβλιοστάσια Β1, Β2, Β3, καθώς και το Σύνθετο Αποθηκευτικό Έπιπλο Ε2, θα κατασκευαστούν από μελαμίνη πάχους 3 εκατοστών (τα πλαίσια), και 2 εκ. τα εσωτερικά ράφια, ενώ η πλάτη είναι πάχους 9-12 χιλιοστών. Τα σόκορα επενδύονται με πηχάκια PVC στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη.

Η κατασκευή των ίδιων επίπλων θα γίνει με τον πιο ασφαλή τρόπο γιατί προορίζονται για χρήση από παιδιά.2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βιβλιοστάσια Β1, Β2, Β3

Τα βιβλιοστάσια Β1, Β2, Β3 αποτελούνται από το πλαίσιό τους, τα εσωτερικά ράφια και την πλάτη. Και τα τρία βιβλιοστάσια δεν έχουν πορτάκια. Τα εσωτερικά ράφια είναι ανοιχτά και σταθερά. Τα εσωτερικά ράφια δεν είναι τυποποιημένων διαστάσεων και τοποθετούνται με ανομοιόμορφο τρόπο σύμφωνα με αναλυτικά σχέδια.

Τα πλαίσια θα κατασκευαστούν από μελαμίνη πάχους 3 εκ. σε χρώμα που θα επιλεχθεί, τα εσωτερικά ράφια από μελαμίνη πάχους 2 εκ. σε χρώμα που θα επιλεχθεί, και η πλάτη από μελαμίνη πάχους 9-12 χιλιοστών σε χρώμα που θα επιλεχθεί. Τα σόκορα στις μελαμίνες θα επενδυθούν με πηχάκια PVC στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη.

Τα βιβλιοστάσια θα έχουν στη βάση τους ρυθμιζόμενα πόδια και εμφανή μπάζα από ίδιου χρώματος μελαμίνη. Το ύψος της μπάζας θα καθοριστεί από το ύψος που θα έχουν οι ρόδες στο έπιπλο Ε2.


Σύνθετο Αποθηκευτικό Έπιπλο και Βιβλιοστάσιο Ε2

Η γενική κατασκευή του ακολουθεί τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα Β1, Β2 και Β3, όσον αφορά το είδος και το πάχος των υλικών και τη μέθοδο κατασκευής.

Για να συνδεθούν τα τρία βασικά μέρη του (α,β,γ) χρειάζονται ισχυροί μεντεσέδες που να είναι ικανοί να φέρουν το βάρος των αντίστοιχων τεμαχίων.

Τα ανοιγόμενα τμήματα του επίπλου (α,β) θα πατάνε σε ρόδες βιομηχανικού βαρέως τύπου. Το ύψος των ροδών θα καθορίσει και το ύψος της μπάζας σε όλα τα άλλα έπιπλα (Β1, 2, 3, & Ε2) όπου υπάρχει.

Τα ανοιγόμενα τμήματα του επίπλου (α,β) είναι δύο όψεων. Εμφανή και από τις δύο πλευρές τους.

Στο πίσω και μεγαλύτερο τμήμα του επίπλου (γ) προσαρμόζονται δυο πτυσσόμενοι ξύλινοι πάγκοι εργασίας. Αυτοί κατασκευάζονται από πρεσσαριστό φύλλο πάχους 4 εκ. και ενώνονται μεταξύ τους και με το έπιπλο με βαρέως τύπου μεντεσέδες, όπως φαίνεται στα σχέδια. Στο κάτω μέρος των πάγκων δημιουργούνται εσοχές ώστε να προσαρμόζονται, επίσης πτυσσόμενα μεταλλικά πόδια. Οι πάγκοι αυτοί θα πρέπει να μαζεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε όταν το έπιπλο Ε2 κλείνει να μην ενοχλούν.

Ξύλινη επιμήκης εξέδρα Ε1 («κάστρο»)

Η κατασκευή θα γίνει από MDF πάχους 3 εκ. επενδυμένο με καπλαμά ανοιχτόχρωμο (θα επιλεχθεί) λουστραρισμένο με άχρωμο, οικολογικό βερνίκι. Τα σόκορα παραμένουν χωρίς επένδυση ή πηχάκι με εμφανές το MDF στο φυσικό χρώμα.

Όλες οι γωνίες (εσωτερικές και εξωτερικές) στρογγυλεύονται με Φ2 ή Φ2,5 εκ.

Η εξέδρα αποτελείται από μια όψη ύψους 1,25 από το δάπεδο με οπές στο πάνω μέρος και στο κάτω μέρος και έναν υπερυψωμένο διάδρομο με ξύλινο δάπεδο σε ύψος 60 εκ. Στη βάση του επίπλου και κατά μήκος της όψης του διαμορφώνονται οπές και αποθηκευτικά ντουλαπάκια.

Στο δάπεδο του υπερυψωμένου διαδρόμου διαμορφώνονται οπές ή γρίλιες ή προσαρμόζονται αλουμινένιες γρίλιες, και οι πλάτες των αποθηκευτικών ντουλαπιών στη βάση του επίπλου είναι από διάτρητο μεταλλικό φύλλο, για την ελεύθερη κυκλοφορία του ζεστού αέρα από τα σώματα καλοριφέρ τα οποία εγκιβωτίζονται μέσα στην κατασκευή.

Εξέδρα Ε3

Η κατασκευή θα γίνει όπως και το Ε1 από MDF πάχους 3 εκ. επενδυμένο με καπλαμά ανοιχτόχρωμο (θα επιλεχθεί) λουστραρισμένο με άχρωμο, οικολογικό βερνίκι. Τα σόκορα παραμένουν χωρίς επένδυση ή πηχάκι με εμφανές το MDF στο φυσικό του χρώμα.

Γενική Οδηγία:

Η κατασκευή όλων των στοιχείων επίπλωσης πρέπει να γίνει με τον πιο ασφαλή τρόπο γιατί προορίζονται για χρήση από παιδιά. Οι συνδέσεις θα πρέπει να είναι σταθερές και ανθεκτικές, και θα πρέπει να εξασφαλίζεται απόλυτα ότι οι κατασκευές θα είναι σταθερά στηριγμένες στους τοίχους και δεν κινδυνεύουν να πέσουν. Οι γωνιές όπου είναι δυνατό να είναι στρογγυλεμένες.

                                 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 29/10/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 1171
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Γραφείο Προμηθειών
Δ/νση: Σωτηριάδου 6
Πληρ. κ. Ουρ. Κωνσταντινοπούλου
Τηλ.- Fax: 2610 279.238 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, ύστερα από την υπ’αρίθμ. 117/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Β.Π. και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, ζητά να απασχολήσει προσωπικό με δίμηνη σύμβαση ανάθεσης έργου σύμφωνα με τις ανάγκες του Δ.Β.Π. με την εξής ειδικότητα :

* 1 Μάγειρας ΔΕ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών (Σωτηριάδου 6) έως 5/11/2013 τα εξής δικαιολογητικά :

* Αίτηση
* Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας
* Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
* Απόδειξη χρόνων προϋπηρεσίας
* Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
* ΑΦΜ
Από τα παραπάνω, απαραίτητο τυπικό βαθμολογούμενο προσόν θεωρείται ο αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών. Τα υπόλοιπα προσόντα βαθμολογούνται, εφόσον υπάρχουν και αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Κωλυομένου του Δημάρχου
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ

                      

Δευτέρα 28 Οκτωβρίου 2013

Η γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940

ΖΗΤΩ Η 28 Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  1940    ΟΧΙ

Η γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου 1940 του [Προνηπίου Δ.Β.Π


Ήταν όλα υπέροχα. Με ένα πανέμορφο θεατρικό μας έδωσαν να καταλάβουμε την αξία της ειρήνης και την καταστροφή του πολέμου.
Συγχαρητήρια στα παιδιά αλλά και στις δασκάλες τους για την  προσπάθεια  που κατέβαλαν να παρουσιάσουν μια τόσο όμορφη γιορτή.
2013-10-24 14.41.11

Κυριακή 20 Οκτωβρίου 2013

Ενημέρωση για τον σεισμό...

  Την Παρασκευή, εκπρόσωπος του Πυροσβεστικού Σώματος Πατρών κ Κυρίτσης
Ματθαίος Υποπυραγός, επισκέφθηκε το σταθμό μας με σκοπό να μας ενημερώσει για τα μέτρα που πρέπει να λάβουμε σε περίπτωση σεισμού. Στην ενημέρωση παρευρέθηκε και ο αντιπρόεδρος του Δημοτικού Βρεφοκομείου κ. Μαρκέτος.Τρίτη 15 Οκτωβρίου 2013Ο παιδίατρος Γρηγόρης Μαρκέτος νέος αντιπρόεδρος του Βρεφοκομείου


Ο παιδίατρος Γρηγόρης Μαρκέτος νέος αντιπρόεδρος του Βρεφοκομείου Μετά από πρόταση του Δημάρχου
Σε έκτακτη συνεδρίαση του Δ.Σ. του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, την οποία συνεκάλεσε ο Δήμαρχος κ. Γιάννης Δημαράς μετά την παραίτηση της κ. Γιώτας Δροσοπούλου, εξελέγη- κατόπιν σχετικής πρότασης του Δημάρχου- νέος Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Βρεφοκομείου, ο καταξιωμένος παιδίατρος κ. Γρηγόριος Μαρκέτος.
 
 
 
 

Δευτέρα 14 Οκτωβρίου 2013

header image

Θεματική ενότητα: τα ζώα … μέσα από παραστάσεις κουκλοθεάτρου

Δημοσιευμένο από: | 14 Φεβρουαρίου 2012 | Κανένα σχόλιο |
Το θέμα που επεξεργαζόμασταν τις προηγούμενες μέρες στο σχολείο μας ήταν τα ζώα. Ζώα μικρά και ζώα μεγάλα, ζώα ήμερα και ζώα άγρια, ζώα που υπάρχουν και ζώα που δεν υπάρχουν πια …
Τα ζώα λίγο πολύ τα ξέρουμε – μιας και είμαστε όλοι νήπια – άλλα μερικές φορές μπερδευόμαστε και δεν ξέρουμε που ζει και τι τρώει το καθένα. Επίσης μερικές φορές φοβόμαστε μη μας φάνε….
Έτσι κύριο σκοπό είχαμε να τα κάνουμε ομάδες ανάλογα τον τόπο που ζουν (στο σπίτι μας στην πόλη, στο αγρόκτημα, στο δάσος, στη ζούγκλα, στα χιόνια, στη θάλασσα),  το χρόνο που έζησαν (δεινόσαυροι) αλλά και ανάλογα την διατροφή τους και τη …φαντασία μας (δεινόσαυροι και δράκοι, τέρατα και ξωτικά).
Κουκλοθέατρο 1: Το στοίχημα του γαιδάρου με την κουκουβάγια
Παράσταση από την δασκάλα μας (με έτοιμο ηχογραφημένο κείμενο)

Από τη σειρά «Το κουκλοθέατρο αρχίζει», Εκδόσεις Χατζηλάκος
(παλιά σειρά με ηχογραφημένα τα κείμενα και χάρτινες κούκλες)
Ένας γάιδαρος βάζει στοίχημα με μια κουκουβάγια ότι θα πάει στην πόλη και θα βρει ένα σπίτι να μείνει.
Ο γάιδαρος, στην πόλη, κάνει φίλο ένα καλόκαρδο παιδί που δέχεται να τον φιλοξενήσει, έτσι κερδίζει το στοίχημα αλλά σύντομα διαπιστώνει ότι δεν μπορεί να ζήσει σε διαμέρισμα και μάλιστα πολυκατοικίας σε αντίθεση με τον σκύλο του καλόκαρδου παιδιού που τα καταφέρνει μια χαρά χωρίς αυλή και χωράφια.
Ο ΣΚΥΛΟΣ ΤΟΥ ΚΑΛΟΚΑΡΔΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
Τι κάνει νιάου, νιάου στα κεραμίδια του καλόκαρδου παιδιού;
Οι 23 γατούλες μας !!
Κουκλοθέατρο 2 :  «Ξωτικών ιστορίες»
Επαγγελματική παράσταση το χώρο του σχολείου μας από την ομάδα «ΟΝΕΙΡΟΔΡΑΜΑ»
Περιελάμβανε τρεις ιστορίες
 1. Ένα πάπακι που έχασε τη μαμά του και το βοηθήσαμε να τη βρει
 2. Ένα βατραχάκι που το κοροιδεύαν γιατί δεν είχε μελωδική φωνή
 3. Το παραμύθι «Οι Αγριόκυκνοι» του Άντερσεν»
"Βοηθήστε με να βρω τη μαμά μου"
"Βοηθήστε με να βρω τη μαμά μου"
κουαααξ
"Τι λέτε Μινούλ, θα βοηθήσουμε το βάτραχο;"
"Κάτι πρέπει να κάνω τα αδέρφια μου μεταμορφώθηκαν σε αγριόκυνους"
Κουκλοθέατρο 3ο : Το γκρούφαλο – Ένα αστείο και πολύ έξυπνο παραμύθι
Παράσταση από εμάς, τα νήπια του 44ου Νηπιαγωγείου Περιστερίου

Περίληψη παραμυθιού
Όλα ήταν ήσυχα στο δάσος… Ένα ποντικάκι ξεκίνησε τη βόλτα του. Μια αλεπού είδε το ποντικάκι και το ποντικάκι της φάνηκε πολύ νόστιμο. Το μικρό μα έξυπνο ποντίκι επινόησε την ύπαρξη ενός τρομερού τέρατος του δάσους: του Γκρούφαλου! Το Γκρούφαλο είναι έτοιμο να καταβροχθίσει την αλεπού, το φίδι την κουκουβάγια και όποιο άλλο ζώο βρίσκεται στο δρόμο του ποντικιού. Το ποντικάκι διασκεδάζει ξεγελώντας τα άλλα ζώα μέχρι που μπροστά του εμφανίζεται… το Γκρούφαλο!
Όμως και πάλι σκέφτεται έξυπνα και αντιμετωπίζει το τεράστιο τέρας και μάλιστα το κάνει να εξαφανιστεί από το φόβο του…
Το βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη και η έκδοση που έχουμε περιλαμβάνει :
1. θεατρική σκηνή που ξεπετάγεται στο τέλος του βιβλίου
2. αποσπώμενες φιγούρες και σκηνικά – εμείς τα μεγεθύναμε και τα πλαστικοποιήσαμε για να παίζουμε συνέχεια.
3. το σενάριο της θεατρικής παράστασης
4. και φυσικά εικονογραφημένο το παραμύθι.
Το παραμύθι είναι ιδιαίτερα γνωστό στο εξωτερικό και έχει αξιοποιηθεί με πολλούς τρόπους . Το γκρούφαλο επίσης κυκλοφορεί και σε λουτρινό παιχνίδι.
Εμείς στην τάξη μας
 • Διαβάσαμε το παραμύθι
 • Καταγράψαμε τους ήρωες και λύσαμε σταυρόλεξο με τα ονόματά τους
 1. ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΡΟΛΕΞΟ
 • Συγκρίναμε το γκρούφαλο και το ποντίκι
 • Περιγράψαμε το γκρούφαλο
 • Ζωγραφίσαμε το δικό μας τρομακτικό τέρας
Χωρίς σχόλια!!!

 • Χωρίσαμε το παραμύθι σε σκηνές και το αναδιγηθήκαμε
 • Παίξαμε κουκλοθέατρο
"Ποντικάκι, έλα να φάμε στη φωλιά μου"
"Ποντικάκι, έλα να πιούμε τσάι"
"Ποντικάκι, έλα να χορέψουμε"
Α! κύριε Γκρούφαλο, μη με λες εμένα καλό μεζέ... είμαι μόνο.... κακός, πολύ κακός, έλα μαζί μου και θα δεις... με φοβούνται όλα τα ζώα του δάσους!
 • Μεταγλωττίσαμε το ξενόγλωσσο βίντεο που βρήκαμε στο διαδίκτυο


YouTube
και το πιο σημαντικό:
συζητήσαμε για τους φόβους μας και πως να τους αντιμετωπίζουμε.
Εδώ μας βοήθησε πολύ το υλικό μιας άλλης δασκάλας που βρήκε η κυρία μας στο διαδίκτυο.
http://funtastic14.blogspot.com/2012/02/blog-post_10.html
Σε ευχαριστούμε πολύ κυρία Δέσποινα!!
Επίσης αν θέλουμε να συνδέσουμε την ιστορία ενός άτυχου σκύλου με την επικαιρότητα, η κυρία μας προτείνει να δούμε και να συζητήσουμε με τους γονείς μας την δουλειά μιας ακόμα νηπιαγωγού
http://pitsina-crafts.blogspot.com/2012/02/blog-post_09.html
Μάθημα αλληλεγγύης…  που τόσο έχουμε ανάγκη για μια καλύτερη κοινωνία, για μια καλύτερη ζωή!

ΠΗΓΗ. http://blogs.sch.gr/44nipperist

ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ


ΟΔΗΓΟΣ ΓΙΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΥΣ. ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΜΟΥΣΙΚΟΘΕΑΤΡΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΣΗΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Σχεδιασμός 1ης Δραστηριότητας με θέμα: «Στη χώρα των ζώων».

Στόχος/οι της δραστηριότητας:
Κύριος στόχος: Ενίσχυση της εκφραστικότητας των παιδιών μέσα από μιμήσεις των κινήσεων και των χαρακτηριστικών των ζώων με το σώμα, τη φωνή ή και μορφασμούς προσώπου.
Δευτερεύοντες στόχοι:
1.Πρώτη επαφή με τις μουσικές έννοιες του ρυθμού, της έντασης και της διάρκειας.
2. Ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους.
3. Να ψυχαγωγηθούν
Γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται:
Δημιουργία και έκφραση- φυσική αγωγή, μουσική, μελέτη περιβάλλοντος.
Υλικά:Εικόνες με ζώα
Μέθοδος/οι:Συζήτηση

α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ξεκίνημα της δραστηριότητας με συγκεκριμένες δράσεις για τη διαπίστωση των προηγούμενων γνώσεων των παιδιών.
Η πρώτη δραστηριότητα, είναι μία άσκηση γνωριμίας στην οποία τα παιδιά καλούνται να πουν με διάφορους τρόπους τα ονόματα τους. Θα ρωτήσω αν έχουν ξανακάνει κάτι τέτοιο, για να δω αν έχουν κάποια προηγούμενη σχετική εμπειρία ή γνώση. Έπειτα, θα τους πω να φανταστούν ότι θα κάνουμε ένα μεγάλο ταξίδι και θα περάσουμε από πολλές παράξενες και διαφορετικές χώρες, στις οποίες ζουν περίεργοι άνθρωποι, ζώα ή αντικείμενα. Κάθε φορά που περνάμε από μια χώρα θα πρέπει να κάνουμε και κάτι διαφορετικό. Η πρώτη χώρα που επισκεπτόμαστε είναι η χώρα των ζώων.
1) Τα παιδιά λένε τα ονόματά τους με διαφορετικό τρόπο κάθε φορά (π.χ. τραγουδιστά, αργά, γρήγορα, δυνατά, σιγά, χαρούμενα, λυπημένα).
2) Τα παιδιά βλέποντας έξω από το παράθυρο καλούνται να πουν τραγουδιστά ότι βλέπουν.
β. ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ
Με ερωτήσεις θα ενθαρρύνω τα παιδιά να μιλήσουν.
Με αφορμή εικόνες ζώων τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν τα ζώα που βλέπουν. Για να υποκινήσω το ενδιαφέρον τους θα τους προτείνω να κάνουμε ένα ταξίδι στη χώρα των ζώων για να δούμε πώς επικοινωνούν και εκφράζονται αντίστοιχα κι αυτά.
Έπειτα θα δείξω στα παιδιά κάποιες εικόνες από ζώα και θα τους ρωτήσω αν ξέρουν τα ζώα που βλέπουν πώς κινούνται και τι ήχο κάνουν καθώς και τι θα μπορούσαν να λένε αν μιλούσαν μεταξύ τους. Στο τέλος της δραστηριότητας θα γίνουν διάλογοι μεταξύ των ζώων, την πρώτη φορά μόνο με το σώμα, τη δεύτερη μόνο με τη φωνή και την τρίτη και με τα δύο.
Τα παιδιά θα εκφραστούν κινητικά και με μορφασμούς του προσώπου προκειμένου να δείξουν πώς κάνουν κάποια ζώα ή πώς επικοινωνούν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, θα προσπαθήσουν να δείξουν πώς θα μιλήσει ο ελέφαντας με το ποντίκι ή πώς κάνει ο σκύλος.
γ. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Στο κλείσιμο της δραστηριότητας και για να βοηθήσω τα παιδιά να «βγουν» από τους ρόλους των ζώων θα προσκαλέσω τα παιδιά να ακούσουν ένα χαλαρωτικό κομμάτι και συγχρόνως θα τους πω πως η αναπνοή είναι ένα τρένο που ταξιδεύει και μπαίνει πρώτα στα ρουθούνια, μετά κατεβαίνει στο λάρυγγα καΙ τα πνευμόνια και τέλος σφυρίζει από το στόμα.
Τα παιδιά αφού χαλαρώσουν θα αναπνεύσουν και με διάφορους ρυθμούς, αργά, γρήγορα, διακοπτόμενα, με αναστεναγμούς.

Σχεδιασμός 2ηςΔραστηριότητας με θέμα: «Στη χώρα των περίεργων ανθρώπων και μηχανών».

Στόχος/οι δραστηριότητας:
Κύριος στόχος:Ανάπτυξη φαντασίας, δημιουργικότητας, έκφραση συναισθημάτων και απόδοση μιας κατάστασης μέσω ελεύθερης κίνησης στο χώρο και μορφασμών πρόσωπου. Έμφαση στην ποιότητα της κίνησης αργά-γρήγορα.
Δευτερεύοντες στόχοι:Ψυχαγωγία
Γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται:
Δημιουργία και έκφραση συναισθημάτων, Φυσική αγωγή, μελέτη περιβάλλοντος.
Υλικά:Cd με χαλαρωτική μουσική.
Μέθοδος/οι:Συζήτηση, παιχνίδι ρόλων.

α. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ξεκίνημα της δραστηριότητας με συγκεκριμένες δράσεις για τη διαπίστωση των προηγούμενων γνώσεων και ιδεών των παιδιών.
· ΑΛΥΣΙΔΑ ΗΧΩΝ: Στην αρχή της δραστηριότητας τα παιδιά σε κύκλο παίρνουν έναν ήχο κάθε φορά και τον επαναλαμβάνουν στον διπλανό τους. Μπορεί να είναι ήχοι από ζώα, μεταφορικά μέσα, κλπ.
· ΚΟΥΤΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ: Στη συνέχεια, θα τους προτείνω ασκήσεις για έκφραση συναισθημάτων. Για παράδειγμα, πώς θα δείχναμε τη λύπη τη χαρά κτλ. Τα παιδιά θα επιλέξουν τυχαία καρτέλες από το κουτί των συναισθημάτων.
Τα παιδιά θα μεταφέρουν ότι ήχο ακούν και έπειτα θα «παίξουν» με τα συναισθήματα προσπαθώντας να τα εκφράσουν.
β. ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ
Θα ενθαρρύνω τα παιδιά να μιλήσουν με ερωτήσεις.
· Μετά από σύντομη συζήτηση για το θέμα της προηγούμενης δραστηριότητας που αφορούσε τα ζώα, θα ξεκινήσει και πάλι το ταξίδι στις διάφορες χώρες. Αυτή τη φορά θα γίνει επίσκεψη στη χώρα των περίεργων ανθρώπων και των περίεργων μηχανών (άνθρωποι πάνω σε βούτυρο, σε καρφιά, άνθρωποι στενοχωρημένοι, θυμωμένοι, σε σύννεφα, μηχανή με μπουρμπουλήθρες, μηχανή περίεργων χαιρετισμών κτλ).
· Έπειτα θα γίνει η άσκηση με τα ξαφνιάσματα - αντιξαφνιάσματα (από το γρήγορο στο αργό κτλ., απομόνωση του ενός μέλους του σώματος).
Τα παιδιά θα ξεκινήσουν και πάλι το ταξίδι στη χώρα των περίεργων ανθρώπων και μηχανών και θα προσπαθήσουν να φανταστούν τι κινήσεις μπορεί να κάνουν οι περίεργοι άνθρωποι ή πώς λειτουργούν οι περίεργες μηχανές.
γ. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Στο κλείσιμο της δραστηριότητας θα γίνει αποθεραπεία όπου τα παιδιά θα κληθούν να χαλαρώσουν και θα γίνουν όπως το μέλι που χύνεται στο βούτυρο, όπως τα πούπουλα που πέφτουν ή θα τεντωθούν σαν ελατήρια και μετά θα κάνουν πως λιποθυμούν. Στο τέλος θα κάνουν πάλι την άσκηση με την αναπνοή-τρένο.
Τα παιδιά ακούγοντας μια χαλαρωτική μουσική θα «βγουν» από τους ρόλους τους και θα χαλαρώσουν με αφορμή τα συγκεκριμένα παραδείγματα.

Σχεδιασμός 3ηςΔραστηριότητας με θέμα: «Στη χώρα των φρούτων».

Στόχος/οι δραστηριότητας:
Κύριος στόχος: Ανάπτυξη φαντασίας, δημιουργικότητας, έκφραση συναισθημάτων. Να μπορούν δηλαδή τα παιδιά να κινούνται ελευθέρα στο χώρο και μέσω των μορφασμών του πρόσωπου και των γρήγορων ή αργών κινήσεων του σώματος, να δείχνουν μια κατάσταση σχετική με το συναίσθημα (συνδυασμός μορφασμών-κινήσεων και συναισθημάτων).
Δευτερεύοντες στόχοι:
Ψυχαγωγία, επαφή με τις γεύσεις των φρούτων.
Γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται:
Δημιουργία και έκφραση-φυσική αγωγή, μελέτη περιβάλλοντος.
Υλικά:Εικόνες από φρούτα, αληθινά φρούτα,cd με χαλαρωτική μουσική.
Μέθοδος/οι:Συζήτηση, παιχνίδι ρόλων.

α.ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ξεκίνημα της δραστηριότητας με συγκεκριμένες δράσεις για τη διαπίστωση των προηγούμενων γνώσεων και ιδεών των παιδιών.
Στη αρχή της δραστηριότητας θα προτείνω στα παιδιά ασκήσεις ματιών, βλέμματος, γλώσσας, στόματος, φωνής, προσώπου. Δηλαδή πώς θα έκανε η γλώσσα, τα μάτια, το στόμα κτλ. αν για παράδειγμα έπαιζε ποδόσφαιρο. Θα τους ρωτήσω αν έχουν ξαναδοκιμάσει να κάνουν κάτι τέτοιο και πόσο συχνά εκφράζονται με αυτό τον τρόπο, δηλαδή χωρίς να μιλήσουν. Για να υποκινήσω το ενδιαφέρον τους θα τους πω πως θα κάνουμε και πάλι ένα ταξίδι αλλά αυτή τη φορά στη χώρα των φρούτων.
Τα παιδιά θα εκφραστούν με το πρόσωπο και θα δώσουν διαφορετικές ιδέες για την καθεμιά κατάσταση-συνθήκη.
β.ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ
Θα ενθαρρύνω τα παιδιά να μιλήσουν με ερωτήσεις.
Στο κυρίως μέρος θα δείξω στα παιδιά εικόνες φρούτων και αφού πρώτα τα αναγνωρίσουν θα τους ρωτήσω τι γεύση έχουν. Τα παιδιά θα έχουν την ευκαιρία να τα δοκιμάσουν κιόλας.
Έπειτα θα ρωτήσω στα παιδιά τι νιώθουν όταν γεύονται ένα συγκεκριμένο φρούτο και εκεί θα παρατηρήσω τους μορφασμούς που θα κάνουν.
Το ταξίδι ξεκινάει και πάλι κι αυτή τη φορά περνάμε από τη χώρα των φρούτων. Μετά θα τους πω ότι τα φρούτα συναντούν τους περίεργους ανθρώπους.
Στο τέλος θα γίνουν αυτοσχέδιοι διάλογοι με τα φρούτα (μορφασμοί) και τους περίεργους ανθρώπους (συναισθήματα και κινήσεις).
Τα παιδιά, αφού δοκιμάσουν τα φρούτα, θα ταξιδέψουν στη χώρα τους για να δείξουν με ποιους μορφασμούς θα δείχναμε τη γεύση του κάθε φρούτου για παράδειγμα η μπανάνα που είναι γλυκιά ή το πράσινο μήλο που είναι ξινό. Έπειτα θα κάνουν διαλόγους για να συνδυαστεί ο μορφασμός του προσώπου με τα συναισθήματα και τις κινήσεις.
γ.ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Στο κλείσιμο της δραστηριότητας θα γίνει η αποθεραπεία. Σε αυτό το σημείο τα παιδιά θα χαλαρώσουν και θα κάνουν την άσκηση με το σποράκι που φυτρώνει σιγά-σιγά και γίνεται λουλούδι μέσω αναπνοών. Στο τέλος θα κάνουν πάλι την άσκηση με την αναπνοή-τρένο.
Τα παιδιά ακούγοντας τη χαλαρωτική μουσική θα πάρουν αναπνοές.Πηγή: Διπλωματική- Χαρά Χρυσάφη

Παιχνίδια για νήπια 1-2 ετών
Παιδί και ανάπτυξη10/4/12 

Παιχνίδια για νήπια 12-18 μηνών

Η λέξη «ζωηρό» είναι η ιδανική για να περιγράψει το παιδί σας σ' αυτήν την ηλικία. Του αρέσει κάθε είδους παιχνίδι που του επιτρέπει να δώσει όλο του τον εαυτό σ' αυτό, όπως μπάλες, κούνιες, τσουλήθρες κλπ.. Τα χέρια του αποκτούν όλο και καλύτερο συντονισμό και μπορεί πλέον να χρησιμοποιήσει τα παιχνίδια πιο αποτελεσματικά, να χτίσει ακόμα μεγαλύτερους πύργους με τουβλάκια και να μουτζουρώσει σε κάποιο μπλοκ.

Το παιχνίδι του περιλαμβάνει πολλούς πειραματισμούς. Το ενδιαφέρουν ιδιαίτερα οι συνέπειες των πράξεών του και επειδή η μνήμη του δεν έχει αναπτυχθεί πλήρως, η επανάληψη δεν το κουράζει καθόλου. Στα μικρά παιδιά αρέσει επίσης να μιμούνται όσα βλέπουν να κάνουν οι ενήλικοι στην καθημερινή ζωή, οπότε καλό είναι να του πάρετε τέτοιου είδους παιχνίδια.Τουβλάκια: Τα τουβλάκια είναι ιδανικά για να κτίσουν τα παιδιά ένα φρούριο ή έναν τοίχο ή οτιδήποτε άλλο βγάλει η φαντασία τους. Το καλύτερο μέρος του παιχνιδιού ωστόσο είναι το φινάλε, όταν γκρεμίζουν τα πάντα.

Push & Pull παιχνίδια: Παιχνίδια που χρειάζονται σπρώξιμο, όπως καρότσια (φορτάμαξες) διαφόρων ειδών, θα φανούν πολύ χρήσιμα στο μωρό σας για να στηρίζεται στις πρώτες του εξερευνήσεις μέσα στο σπίτι. Τα παιχνίδια για τράβηγμα αντίθετα είναι για προχωρημένους περιπατητές, που μπορούν να κοιτάζουν πίσω τους καθώς κινούνται προς τα εμπρός. Παιχνίδια που κάνουν θορύβους, βγάζουν ήχους ή έχουν φωτάκια που αναβοσβήνουν είναι σίγουρο ότι θα αγαπηθούν.

Παιχνίδια ταξινόμησης: Τα μικρά παιδιά λατρεύουν να ταξινομούν, να στοιβάζουν, να κολλάνε, να ξεκολλάνε και γενικά να αναδιοργανώνουν. Η ταξινόμηση και η τοποθέτηση παιχνιδιών σε κουτιά ή δοχεία δίνουν μεγάλη χαρά στα παιδιά αυτής της ηλικίας.

Γυμναστήριο για παιδιά: Ένα μικρό γυμναστήριο μπορεί να προσφέρει στο παιδί σας ένα ασφαλές μέρος για να σκαρφαλώνει, να κρύβεται και γενικά να εξασκεί τις κινητικές του ικανότητες ξανά και ξανά. Αυτά τα γυμναστήρια ωστόσο μπορεί να κοστίσουν ακριβά και εκτός αυτού σύντομα θα τα βρίσκει ξεπερασμένα.

Μπάλες: Η μπάλα είναι σε μεγάλο ποσοστό το αγαπημένο παιχνίδι όλων των παιδιών. Καλό είναι ωστόσο να αποφύγετε μπάλες από αφρολέξ που θα μπορούσαν να καταλήξουν στο στόμα του παιδιού και να γίνουν επικίνδυνες για την υγεία του. Σ' αυτήν την ηλικία μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε να παίζετε «πιάσε-πέτα» με το παιδί σας. Ξεκινήστε αργά και σιγά-σιγά θα μπει στο ρυθμό και θα ενθουσιαστεί.

Κηρομπογιές και χαρτί: Ας αρχίσει το μουτζούρωμα! Δίνετε στο παιδί σας λίγες μπογιές κάθε φορά και κολλήστε το χαρτί που χρησιμοποιεί στο τραπέζι, έτσι ώστε να είναι σταθερό για να μπορεί να ζωγραφίσει.

Αμαξίδια: Τα αμαξίδια αυτά έχουν γίνει πιο δημοφιλή ακόμα κι απ' το ίδιο το περπάτημα. Πολλά μοντέλα έχουν ψηλές λαβές για να τα ωθεί ο ενήλικος, όταν το παιδί κουράζεται. Αποφύγετε τα ηλεκτροκινούμενα, αφενός γιατί είναι ακριβά αλλά και γιατί στερούν τη χαρά της ικανοποίησης από το παιδί.

Εργαλεία μαστορέματος ή κουζινικά: Οι μελλοντικοί μάστορες ή οι επίδοξοι σεφ θα απολαύσουν πολλές ώρες παιχνιδιού με παιχνίδια προσαρμοσμένα στο μέγεθός τους. Παιχνίδια όπως αυτά, δίνουν στο παιδί την ευκαιρία να μιμηθεί πράγματα που βλέπει να κάνουν οι ενήλικοι και θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον του για αρκετούς μήνες.

Εικονογραφημένα βιβλία: Το παιδί σας θα απολαμβάνει πλέον βιβλία με εικόνες που απεικονίζουν οικεία αντικείμενα και δραστηριότητες. Μπορεί επίσης να αρχίσει να υπερηφανεύεται για τη βιβλιοθήκη του και το γεγονός ότι μπορεί να επιλέγει κάθε φορά αυτό που θέλει να διαβάσει.

Παιχνίδια για νήπια και παιδιά 18-24 μηνών

Σ' αυτήν την ηλικία, τα παιδιά μαθαίνουν καλύτερα μέσα από το παιχνίδι, οπότε το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να φροντίσετε να έχουν μεγάλη ποικιλία από παιχνίδια.

Σερβίτσια του καφέ ή κουκλόσπιτο: Το παιδί σας θα λατρέψει παιχνίδια όπου υποκρίνεται ότι τρώει και πίνει, όπως οι μεγάλοι. Γενικότερα, κάθε είδους μινιατούρα, από τσουγκράνες, ηλεκτρικές σκούπες και καροτσάκια μέχρι μίνι-κουζίνες ή μίνι εργαλειοθήκη, του δίνει την ευκαιρία να κάνει ένα από τα αγαπημένα του πράγματα, να μιμείται δηλαδή αυτό που βλέπει να κάνουν οι ενήλικοι γύρω του και να οργανώνει τον κόσμο με τα δικά του μέτρα και σταθμά.

Μεγάλα και μικρά τουβλάκια: Το παιχνίδι με τα τουβλάκια δίνει στο παιδί σας τη δυνατότητα, να βελτιώσει τις δεξιότητες των χεριών του, πιάνοντας, στοιβάζοντας και ταξινομώντας τα. Τα μεγάλα τουβλάκια από χαρτόνι στοιβάζονται εύκολα σε φρούρια στο μέγεθος των παιδιών, ενώ τα μικρά ξύλινα τουβλάκια μπορούν να ταξινομηθούν και να οργανωθούν σε πληθώρα σχεδίων.

Μουσικά όργανα: Τα παιδιά γενικά αγαπούν τη μουσική και αναζητούν κάθε ευκαιρία να δημιουργήσουν το δικό τους ήχο, όσο κακόηχος κι αν είναι. Δώστε του μία κιθάρα να «γρατζουνήσει» ή ένα πληκτρολόγιο να «βαρέσει» και θα σας ευχαριστήσει με πολλές πρωτότυπες συνθέσεις. Βεβαιωθείτε ότι τα μουσικά όργανα-παιχνίδια που του αγοράζετε έχουν ρύθμιση, έτσι ώστε να μπορείτε να χαμηλώσετε τον ήχο, κάτι που θα εκτιμήσετε ιδιαίτερα μετά ,από κάποια λεπτά , όπως και οι γείτονές σας φυσικά.

Πάζλ: Τα πάζλ είναι ένας καλός τρόπος για να δώσετε στο παιδί σας την ικανοποίηση ότι έβαλε κάτι στο σωστό μέρος. Επιλέξτε πάζλ που έχουν πολύ λίγα κομμάτια και είναι κατασκευασμένα από χοντρό, εύχρηστο ξύλο.

Εικονογραφημένα βιβλία και CD: Αν και οι αφηγήσεις παραμυθιών σε CD δεν υποκαθιστούν την ανάγνωση στο παιδί σας, πολλά παιδιά απολαμβάνουν την καινοτομία της ακρόασης, όταν δηλαδή μια φωνή βγαίνει από μια μηχανή και θαυμάζουν κάτι τόσο πρωτότυπο και διαφορετικό. Τα παιδικά τραγουδάκια ακούγονται ιδιαίτερα ευχάριστα στο αυτί ένα μικρού παιδιού.

Τρενάκια: Το παιδί σας μπορεί να χρησιμοποιήσει τις νέες του δεξιότητες για να συνδέσει τα βαγόνια και να τρέχει με το τρένο σε όλο το σπίτι. Θα του αρέσει ιδιαίτερα να στρίβει στις γωνίες και η διαφορά του να το τρέχεις πάνω στο χαλί απ' ότι στο πάτωμα.

Κηρομπογιές και χαρτί: Το παιδί σας δείχνει όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον να αφήσει τα σημάδια του σε δάπεδα, τοίχους και έπιπλα. Παραχωρήστε του έναν χώρο, δώστε του ένα μεγάλο φύλλο χαρτί, (κολλήστε το χαρτί που χρησιμοποιεί στο τραπέζι, έτσι ώστε να είναι σταθερό για να μπορεί να ζωγραφίσει.) και ένα ζευγάρι κηρομπογιές και θα είναι πολύ ευτυχισμένο.

Eπιμέλεια: Αλέξανδρος Οικονόμου
Ψυχολόγος, Msc Ψυχικής Υγείαςhttp://anaptyksi.blogspot.gr

Παρασκευή 11 Οκτωβρίου 2013

ΕΑΥΤΟΣ -ΣΩΜΑΕΑΥΤΟΣ -ΣΩΜΑ


ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΑΥΤΟΥ,
(ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΕΟΥΛΑ).
ΟΙ ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΑΦΙΣΕΣ ΕΑΥΤΟΥ
 (ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΗΚΑΝ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ ,
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΤΟΥΣ)!!!!

ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΕΣ
( ΕΞ ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ)!!

ΤΥΦΛΟΜΥΓΑ

ΑΡΧΙΚΟ ΟΝΟΜΑΤΩΝ

 ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΦΑΤΣΟΥΛΕΣ
 ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΤΟΜΙΑΣ ΣΩΜΑΤΟΣ 

ΟΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΙ  ΥΓΙΕΙΣ ΣΚΕΛΕΤΟΥΛΗΔΕΣ ,
είναι προσεκτικοί,
πίνουν γάλα 
και αθλούνται.
Έχουν καλές αρθρώσεις...
ΤΙ ΣΥΝΕΒΗ ΟΜΩΣ 
ΣΤΟΥΣ  ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΣΚΕΛΕΤΟΥΛΗΔΕΣ 
;
ΤΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΚΑΙ ΤΙ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΚΑΝΟΥΝ ;;;
(ΤΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΟΥ ΤΟΥΣ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΕΧΑΣΑΝ 
ΜΕΡΙΚΑ ΚΟΜΜΑΤΙΑ.
ΜΑΣ ΕΔΩΣΑΝ ΟΜΩΣ ΜΙΑ ΘΑΥΜΑΣΙΑ ΑΦΟΡΜΗ 
ΓΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΥΣΚΟΛΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ ,
ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ 
ΤΟΣΟ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ
 ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ,
(ΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ -ΠΟΝΟ-ΑΠΟΔΟΧΗ-ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ,ΕΝΣΥΝΑΙΣΘΗΣΗ)!!
ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ.
ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΙ ΧΑΡΟΥΜΕΝΟΙ.........
 ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΣΚΕΛΕΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
 (ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΤΥΠΟ) ακτινογραφία 
 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΥΓΕΙΑΣ...
 Η ΚΑΛΗ ΜΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΑ
(Για να μείνει λευκή η ποδιά της ,
ζωγραφίζουμε αρχικά το φόντο.
Μετά κολλάμε στην ποδιά της λίγο λευκό γκοφρέ 
και σφραγίζουμε το καπέλο και την ποδίτσα της
 με πατατοσφραγίδα για κόκκινο σταυρό.
Γίνεται πολύ πολύ χαριτωμένη.


                          ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΑΣ
                 ...εφημερεύει καθημερινώς!!!!.
                                 Σπάνιο ε!!!


ΦΥΣΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ
ΓΙΑ ΓΕΡΟ ΣΩΜΑ

μαθηματικούλια...χιχι
ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΑΝΤΕΨΙΑΣ
Βρες το άθλημα με παντομίμα .

*ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ,ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΑΠΟ ΠΑΛΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ 
  ΣΤΙΣ ΕΤΙΚΕΤΕΣ ΤΟΥ ΜΠΛΟΓΚ ΜΟΥ ,ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΔΕΞΙΑ ΣΑΣ.
Ουφφ... Βαριά μου έπεσε η μεγάλη αυτή ανάρτηση,
 μετά από τόσο καιρό....
Μάλλον θέλω και εγώ , συχνότερη εξάσκηση....,
να μην χάνω την φόρμα μου..χαχαχα.


Καλό σας βράδυ.
   

Η ΠΕΡΗΦΑΝΗ ΝΗΠΙΑΓΩΓΟΣ

Τετάρτη 9 Οκτωβρίου 2013

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τα τμήματα μας...

τμήμα προνηπίου:τμήμα προ-προνηπίου :
μετα- βρεφικό :

μετα- βρεφικό 2 :

βρεφικό 1 :βρεφικό 2 :
βρεφικό 3 :
                  Αυτές είναι  οι  τάξεις μας.......Θαυμάστε μας.....Ολές όμορφες έτοιμες να υποδεχτούν
                                                  τα   παιδιά  μας....