Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013
    
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η  Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α                                       Πάτρα 29/11/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                                                    Αριθ. πρωτ. 1169
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
                                                                                                                 
Γραφείο Προμηθειών
Δ/νση: Σωτηριάδου 6
Πληρ. κ. Ουρ. Κωνσταντινοπούλου
Τηλ.- Fax: 2610 279.238                                                                          

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

            Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών καλεί όλους όσους ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για  την κατασκευή «Ξύλινης παιδικής Βιβλιοθήκης», με προϋπολογισμό 8.000,00 € (οκτώ χιλιάδες ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και κριτήριο ενδιαφέροντος τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να πάρουν πληροφορίες για την υποβολή της προσφοράς από την Προϊστάμενη της Διεύθυνσης, (Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Σωτηριάδου 6, 26225), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 9.00π.μ. - 13.00μ.μ. (Τηλέφωνα Πληροφοριών: 2610-279.238).

Για τη συμμετοχή τους στη διαδικασία, οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να καταθέσουν κλειστό το φάκελο με την προσφορά τους, στο Γραφείο Διεύθυνσης του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών, (1ος όροφος, Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών Τ.Κ. 26225) μέχρι τις 5/11/2013, ημέρα Tρίτη και ώρα 11:00 π.μ.

Κάθε προσφορά που κατατίθεται πρέπει να ισχύει για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών από την ως άνω τελευταία ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.

            Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, στις 07/11/2013 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 μ.μ., στο γραφείο της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης (1ος όροφος του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών).

Η συμμετοχή στη διαδικασία μπορεί να οδηγήσει σε σύναψη σύμβασης απευθείας ανάθεσης προμήθειας. Το ΔΒΠ διατηρεί την πλήρη και αποκλειστική ευχέρεια να ακυρώσει, αναστείλει, τροποποιήσει ή μεταθέσει χρονικά την παρούσα διαδικασία χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, καθώς και να διακόψει διαπραγματεύσεις ή συνομιλίες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο, χωρίς καμία ευθύνη έναντι των συμμετεχόντων ή/και τρίτων προσώπων. Επίσης το ΔΒΠ δε δεσμεύεται για την υλοποίηση της προμήθειας.

Η υπογραφή του συμφωνητικού πρέπει να γίνει μέσα σε δέκα  πέντε (15) ημέρες από τη σχετική πρόσκληση.

            Για την εκτέλεση της προμήθειας δίνεται προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από την υπογραφή της σύμβασης.

Σημειώνεται ότι τον ανάδοχο βαρύνουν οι κρατήσεις υπέρ τρίτων και οι εισφορές που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς, ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης και την πηγή χρηματοδότησης.

Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών


Ουρανία Κωνσταντινοπούλου
1.  ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι κατασκευές του παρόντος έργου που περιγράφονται στην ακόλουθη έκθεση και τεύχος τεχνικών προδιαγραφών, αποτελούνται από βιβλιοστάσια, αποθηκευτικά έπιπλα, και άλλες κατασκευές ξύλινες όπως πατάρια και καθίσματα για χρήση από παιδιά. Οι κατασκευές αυτές θα τοποθετηθούν σε χώρους του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών.

Αναλυτικά οι κατασκευές είναι οι εξής :

1.       Βιβλιοστάσιο Β1, Γενικών Διαστάσεων 2,45 Χ 2,00 Χ 0,43 μέτρα, χωρισμένο σε 2 τεμάχια (για διευκόλυνση στη μεταφορά και κατασκευή)
2.       Βιβλιοστάσιο Β2, Γενικών Διαστάσεων 1,75 Χ 2,00 Χ 0,43 μέτρα, χωρισμένο σε 2 τεμάχια (για διευκόλυνση στη μεταφορά και κατασκευή)
3.       Βιβλιοστάσιο Β3, Γενικών Διαστάσεων 3,20 Χ 1,10 Χ 0,40 μέτρα, χωρισμένο σε 3 τεμάχια (για διευκόλυνση στη μεταφορά και κατασκευή)
4.       Σύνθετο αποθηκευτικό έπιπλο και Βιβλιοστάσιο Ε2, Γενικών Διαστάσεων 1,55 Χ 2,10 Χ 0,44 μέτρα, χωρισμένο σε 3 τεμάχια Ε2α, Ε2β, Ε2γ, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με μεντεσέδες, και έχουν ελεύθερα ράφια, κλειστά ράφια, πτυσσόμενους πάγκους εργασίας κ.α. Το βασικό κομμάτι του επίπλου τοποθετείται ως “πλάτη” στον τοίχο, ενώ τα άλλα δυο τεμάχια τοποθετούνται μπροστά από το πρώτο και ανοίγουν σαν “πόρτες”.
5.       Ξύλινη εξέδρα Ε1, ονομαζόμενη «το κάστρο». Γενικών διαστάσεων 7,29 Χ 1,30 Χ 0,86 μ., που συνοδεύεται από ξύλινο πάγκο σε γωνία με το πρώτο. Η κατασκευή κατασκευάζεται από MDF πάχους 3 εκ. λουστραρισμένα με άχρωμο, οικολογικό βερνίκι.
6.       Ξύλινη εξέδρα Ε3, γενικών διαστάσεων 1,50 Χ 0,35 Χ 1,00 μ. κατασκευασμένη από MDF πάχους 3 εκ. λουστραρισμένα με άχρωμο, οικολογικό βερνίκι.

Τα βιβλιοστάσια Β1, Β2, Β3, καθώς και το Σύνθετο Αποθηκευτικό Έπιπλο Ε2, θα κατασκευαστούν από μελαμίνη πάχους 3 εκατοστών (τα πλαίσια), και 2 εκ. τα εσωτερικά ράφια, ενώ η πλάτη είναι πάχους 9-12 χιλιοστών. Τα σόκορα επενδύονται με πηχάκια PVC στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη.

Η κατασκευή των ίδιων επίπλων θα γίνει με τον πιο ασφαλή τρόπο γιατί προορίζονται για χρήση από παιδιά.2.  ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

Βιβλιοστάσια Β1, Β2, Β3

Τα βιβλιοστάσια Β1, Β2, Β3 αποτελούνται από το πλαίσιό τους, τα εσωτερικά ράφια και την πλάτη. Και τα τρία βιβλιοστάσια δεν έχουν πορτάκια. Τα εσωτερικά ράφια είναι ανοιχτά και σταθερά. Τα εσωτερικά ράφια δεν είναι τυποποιημένων διαστάσεων και τοποθετούνται με ανομοιόμορφο τρόπο σύμφωνα με αναλυτικά σχέδια.

Τα πλαίσια θα κατασκευαστούν από μελαμίνη πάχους 3 εκ. σε χρώμα που θα επιλεχθεί, τα εσωτερικά ράφια από μελαμίνη πάχους 2 εκ. σε χρώμα που θα επιλεχθεί, και η πλάτη από μελαμίνη πάχους 9-12 χιλιοστών σε χρώμα που θα επιλεχθεί. Τα σόκορα στις μελαμίνες θα επενδυθούν με πηχάκια PVC στο ίδιο χρώμα με τη μελαμίνη.

Τα βιβλιοστάσια θα έχουν στη βάση τους ρυθμιζόμενα πόδια και εμφανή μπάζα από ίδιου χρώματος μελαμίνη. Το ύψος της μπάζας θα καθοριστεί από το ύψος που θα έχουν οι ρόδες στο έπιπλο Ε2.


Σύνθετο Αποθηκευτικό Έπιπλο και Βιβλιοστάσιο Ε2

Η γενική κατασκευή του ακολουθεί τις προδιαγραφές που ισχύουν για τα Β1, Β2 και Β3, όσον αφορά το είδος και το πάχος των υλικών και τη μέθοδο κατασκευής.

Για να συνδεθούν τα τρία βασικά μέρη του (α,β,γ) χρειάζονται ισχυροί μεντεσέδες που να είναι ικανοί να φέρουν το βάρος των αντίστοιχων τεμαχίων.

Τα ανοιγόμενα τμήματα του επίπλου (α,β) θα πατάνε σε ρόδες βιομηχανικού βαρέως τύπου. Το ύψος των ροδών θα καθορίσει και το ύψος της μπάζας σε όλα τα άλλα έπιπλα (Β1, 2, 3, & Ε2) όπου υπάρχει.

Τα ανοιγόμενα τμήματα του επίπλου (α,β) είναι δύο όψεων. Εμφανή και από τις δύο πλευρές τους.

Στο πίσω και μεγαλύτερο τμήμα του επίπλου (γ) προσαρμόζονται δυο πτυσσόμενοι ξύλινοι πάγκοι εργασίας. Αυτοί κατασκευάζονται από πρεσσαριστό φύλλο πάχους 4 εκ. και ενώνονται μεταξύ τους και με το έπιπλο με βαρέως τύπου μεντεσέδες, όπως φαίνεται στα σχέδια. Στο κάτω μέρος των πάγκων δημιουργούνται εσοχές ώστε να προσαρμόζονται, επίσης πτυσσόμενα μεταλλικά πόδια. Οι πάγκοι αυτοί θα πρέπει να μαζεύονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε όταν το έπιπλο Ε2 κλείνει να μην ενοχλούν.

Ξύλινη επιμήκης εξέδρα Ε1 («κάστρο»)

Η κατασκευή θα γίνει από MDF πάχους 3 εκ. επενδυμένο με καπλαμά ανοιχτόχρωμο (θα επιλεχθεί) λουστραρισμένο με άχρωμο, οικολογικό βερνίκι. Τα σόκορα παραμένουν χωρίς επένδυση ή πηχάκι με εμφανές το MDF στο φυσικό χρώμα.

Όλες οι γωνίες (εσωτερικές και εξωτερικές) στρογγυλεύονται με Φ2 ή Φ2,5 εκ.

Η εξέδρα αποτελείται από μια όψη ύψους 1,25 από το δάπεδο με οπές στο πάνω μέρος και στο κάτω μέρος και έναν υπερυψωμένο διάδρομο με ξύλινο δάπεδο σε ύψος 60 εκ. Στη βάση του επίπλου και κατά μήκος της όψης του διαμορφώνονται οπές και αποθηκευτικά ντουλαπάκια.

Στο δάπεδο του υπερυψωμένου διαδρόμου διαμορφώνονται οπές ή γρίλιες ή προσαρμόζονται αλουμινένιες γρίλιες, και οι πλάτες των αποθηκευτικών ντουλαπιών στη βάση του επίπλου είναι από διάτρητο μεταλλικό φύλλο, για την ελεύθερη κυκλοφορία του ζεστού αέρα από τα σώματα καλοριφέρ τα οποία εγκιβωτίζονται μέσα στην κατασκευή.

Εξέδρα Ε3

Η κατασκευή θα γίνει όπως και το Ε1 από MDF πάχους 3 εκ. επενδυμένο με καπλαμά ανοιχτόχρωμο (θα επιλεχθεί) λουστραρισμένο με άχρωμο, οικολογικό βερνίκι. Τα σόκορα παραμένουν χωρίς επένδυση ή πηχάκι με εμφανές το MDF στο φυσικό του χρώμα.

Γενική Οδηγία:

Η κατασκευή όλων των στοιχείων επίπλωσης πρέπει να γίνει με τον πιο ασφαλή τρόπο γιατί προορίζονται για χρήση από παιδιά. Οι συνδέσεις θα πρέπει να είναι σταθερές και ανθεκτικές, και θα πρέπει να εξασφαλίζεται απόλυτα ότι οι κατασκευές θα είναι σταθερά στηριγμένες στους τοίχους και δεν κινδυνεύουν να πέσουν. Οι γωνιές όπου είναι δυνατό να είναι στρογγυλεμένες.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου