Τρίτη 14 Μαρτίου 2023

Ανακοίνωση προκήρυξης ΣΟΧ1.23 - Με ανανέωση, μέσω ΕΣΠΑ

 

Ανακοίνωση

σχετικά με την προκήρυξη ΣΟΧ.1/2023 για

·         έξι (6) θέσεις ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

·         μία (1) θέση ΔΕ Μαγείρων

·  μία (1) θέση ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό :

εντυπο ασεπ ΣΟΧ 1ΠΕ/ΤΕ  για την θέση ΤΕ ή

εντυπο ασεπ ΣΟΧ 2ΔΕ/ΥΕ για τις θέσεις ΔΕ και ΥΕ

και να την υποβάλλουν, 

μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά   είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, Σωτηριάδου 6 Πάτρα Αχαϊας, Τ.Κ. 26225, απευθύνοντάς την στην Προϊσταμένη κα Τριπολιτσιώτη Μαρία (τηλ. επικοινωνίας: 2610.279.238)

εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών που αρχίζει

από την  Πέμπτη  16/03/2023  επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο χώρο ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών

και λήγει τη Δευτέρα 27/03/2023.

Σημείωση:

Ανάρτηση ολόκληρης της ανακοίνωσης μαζί με το «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «10-06-2021» και τις αιτήσεις συμμετοχής θα τα βρείτε ΕΔΩ

 _____________>> ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΙΑ ΣΟΧ1.23 <<____________

ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ

Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023

Κοπή πίτας 2023

Την Παρασκευή 27/01/2023 πραγματοποιήθηκε στο χώρο του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας του 2023. Παρόντες στην εκδήλωση ήταν η Διοίκηση με το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι του Δημοτικού Βρεφοκομείου όπου διασκέδασαν με μουσική, χορό και φαγητό και αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά.

Τρίτη 27 Σεπτεμβρίου 2022

Αποτελέσματα προκήρυξης ΣΟΧ1.22 - 4 ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων & 3 ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων

Σήμερα Τρίτη 27/09/2022, συνεδρίασε η Τριμελής Επιτροπή Προσλήψεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρέων, η οποία ορίστηκε με την αριθμ. 49/2022 απόφαση του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου όσον αφορά την πρόσληψη εποχικού προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών  από ιδίους πόρους, ήτοι:

Ø Τέσσερις (4) θέσεις κλάδου ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων κωδ. θέσης 101

Ø Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΔΕ Βοηθών Βρεφοκόμων κωδ. θέσης 102

Στην ανακοίνωση πρόσληψης αναγράφονται τα προσόντα προσλήψεως, τα δικαιολογητικά που υποχρεούνται να υποβάλλουν οι υποψήφιοι με την αίτηση συμμετοχής των, καθώς και ο τρόπος και η διαδικασία επιλογής.

Επί των ανωτέρω αξιολογήθηκαν οι αιτήσεις των υποψηφίων και συντάχθηκαν σχετικοί πίνακες:

Ø  Πίνακες Κατάταξης ανά κατηγορία ΤΕ & ΔΕ (σύμφωνα με τα πρότυπα του ΑΣΕΠ)

Ø  Πίνακας Προσληπτέων

Ø  Πίνακας Απορριπτεων

Η Επιτροπή ύστερα από αξιολόγηση των αιτήσεων κατέληξε στα παρακάτω: 

 

---------> ΓΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ

σημ: τα αποτελέσματα τοιχοκολλήθηκαν και στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Βρεφοκομείου Πατρών

 

Κατά των ανωτέρω πινάκων επιτρέπεται η άσκηση ενστάσεως μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών που αρχίζει από 28 Σεπτεμβρίου 2022 έως και 07 Οκτωβρίου 2022. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στο ΑΣΕΠ στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (prosl.enstasi@asep.gr).

 

                                                                                                ΕΚ ΤΗΣ Δ/ΝΣΕΩΣ