Τετάρτη, 30 Οκτωβρίου 2013

                                 
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 29/10/2013
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 1171
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Γραφείο Προμηθειών
Δ/νση: Σωτηριάδου 6
Πληρ. κ. Ουρ. Κωνσταντινοπούλου
Τηλ.- Fax: 2610 279.238 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, ύστερα από την υπ’αρίθμ. 117/2013 απόφαση του Δ.Σ. του Δ.Β.Π. και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, ζητά να απασχολήσει προσωπικό με δίμηνη σύμβαση ανάθεσης έργου σύμφωνα με τις ανάγκες του Δ.Β.Π. με την εξής ειδικότητα :

* 1 Μάγειρας ΔΕ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών (Σωτηριάδου 6) έως 5/11/2013 τα εξής δικαιολογητικά :

* Αίτηση
* Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας
* Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
* Απόδειξη χρόνων προϋπηρεσίας
* Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
* ΑΦΜ
Από τα παραπάνω, απαραίτητο τυπικό βαθμολογούμενο προσόν θεωρείται ο αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών. Τα υπόλοιπα προσόντα βαθμολογούνται, εφόσον υπάρχουν και αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις.Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
Κωλυομένου του Δημάρχου
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ

                      

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου