Παρασκευή, 16 Σεπτεμβρίου 2016

Προκήρυξη 6 θέσεων δίμηνης διάρκειας
         
                   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                  Πάτρα 14/09/2016
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ                                               Αρ. Πρωτ. 1466
ΠΑΤΡΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ


Έχοντας υπόψη:
1      Την αριθμ. 90/2016 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί καθορισμού του αριθμού και των ειδικοτήτων του προσωπικού, συνολικού αριθμού έξι(6) ατόμων, που θα προσληφθεί με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών εποχικών αναγκών.
2      Την αριθμ.   139051/13-09-2016 εγκριτική της Αποκεντρωμένης Διοικ. Πελ/σου Δυτικής Ελλάδας και  Ιονίου.


Ανακοινώνει  την πρόσληψη προσωπικού έξι (6) ατόμων ήτοι: τρία(3) άτομα ειδικότητας ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων και τρία(3) ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας που δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δύο(2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης  με το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών και συγκεκριμένα ως εξής:


Ειδικότητα
Τυπικά Προσόντα
Αριθμός
Ημερομηνία Λήξης
ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων
Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Βρεφονηπιοκομίας ή Προσχολικής Αγωγής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής(Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε.) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο  κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας
03
Από την έναρξη της σύμβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του 2μηνου
ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων
Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων-Παιδοκόμων ή Βοηθών Βρεφοκόμων ή Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων ή Προσχολικής Αγωγής Δραστηριοτήτων Δημιουργίας και Έκφρασης ή Επιμελητών Πρόνοιας ή Κοινωνικών Φροντιστών ή Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α’ ή Β’ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου Πολυκλαδικού Λυκείου ή Τεχνικού Επαγγελματικού Λυκείου ή Τεχνικής Επαγγελματικής Σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του Ν.1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
3
Από την έναρξη της σύμβασης εργασίας έως την ολοκλήρωση του 2μηνου

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.


ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
-Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων της Αστυνομικής τους Ταυτότητας.
-Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης.
-Τίτλος σπουδών και λοιπά απαιτούμενα προσόντα.
-Βεβαίωση εμπειρίας, όπου  απαιτείται.
-Υπεύθυνη Δήλωση ότι δεν έχουν κώλυμα υπέρβασης της 2μηνης απασχόλησης μέσα σε συνολικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών.

Υποβολή αιτήσεων

Οι  ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν αίτηση και να καταθέσουν δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Σωτηριάδου 6, 1Ο όροφο –ΠΑΤΡΑ από 16/09/2016  έως και 22/09/2016 κατά τις εργάσιμες ώρες και ημέρες .
Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610279238.
                                                                                                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                                                                  & ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ


                                                                                                    ΚΩΣΤΑΣ ΠΕΛΕΤΙΔΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου