Δευτέρα, 27 Ιανουαρίου 2014

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Πάτρα 24/01/2014
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΒΡΕΦΟΚΟΜΕΙΟ Αριθ. πρωτ. 82
ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ
Γραφείο Προμηθειών
Δ/νση: Σωτηριάδου 6
Πληρ. κ. Ουρ. Κωνσταντινοπούλου
Τηλ.- Fax: 2610 279.238
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
Το Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών, ύστερα από την υπ’αρίθμ. 9/2014 απόφαση του
Δ.Σ. και έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν. 3463/2006, ζητά να απασχολήσει 1 Τεχνικό
Ασφαλείας με σύμβαση ανάθεσης έργου σύμφωνα με τις ανάγκες του Δ.Β.Π. με μια από τις
κάτωθι ειδικότητες :
ΑΕΙ :
 •  Μηχανολόγος Μηχανικός
 •  Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 •  Χημικός Μηχανικός
 •  Χημικός
ΤΕΙ :
 •  Τμήματος Μηχανολογίας
 •  Τμήματος Ηλεκτρολογίας
 •  Τμήματος Ενεργειακής Τεχνικής
Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να καταθέσουν στο Δημοτικό Βρεφοκομείο Πατρών
(Σωτηριάδου 6) έως 03/02/2014 τα εξής δικαιολογητικά :
 •  Αίτηση
 •  Επικυρωμένη φωτοτυπία ταυτότητας
 •  Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
 •  Εμπειρία, κοινωνική προσφορά
Από τα παραπάνω, απαραίτητο τυπικό βαθμολογούμενο προσόν θεωρείται ο
αντίστοιχης ειδικότητας τίτλος σπουδών. Τα υπόλοιπα προσόντα βαθμολογούνται,
εφόσον υπάρχουν και αποδεικνύονται με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά-βεβαιώσεις.
                                                 
                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                 ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΑΤΡΕΩΝ
                                                Κωλυομένου του Δημάρχου                                                                                       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
                                                 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΑΡΚΕΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου